Hvad er NØK

STADGAR FOR NORDISK ØKONOMISK KVAEGAVL (NØK)

Godkända av generalförsamlingen den 02.08.1988 i Kalmar.

 1. NØK är en sammanslutning av husdjursintresserade personer i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.
 2. NØKs ändamål är att verka för nordiskt samarbete inom ekonomisk nötkreatursproduktion, utbyte av kunskaper och erfarenheter mellan medlemmarna inom detta ämnesområde samt förståelse och gott kamratskap mellan medlemmarna.
 3. Till medlem i NØK kan väljas varje person i de nordiska länderna som kan antas verka for NØKs ändamål.
 4. Medlemmarna inom ett land utgör en nationell avdelning av NØK. Den nationella avdelningen utser själv styrelse, fastställer och uppbär årsavgift och föreslår medlemmar till inval i NØK. Senioraktiv medlem (se nedan) betalar halv årsavgift.
 5. NØK sammanträder normalt en gang vart annat år till möte enligt program fastställt av styrelsen. Platsen for mötet skall normalt växla mellan de nordiska länderna och fastställes av styrelsen.
 6. NØKs närvarande medlemmar utgör generalförsamling. Generalförsamlingen utser styrelse, generalsekreterare, nya medlemmar och beslutar om sättet för verksamhetens finansiering. Generalförsamlingen behandlar i övrigt sådana frågor som medlemmarna skriftligt anmält till generalsekreteraren senast en månad före mötet.
 7. Kallelse till generalförsamling skall sändas til medlemmarna senast två månader före motet.
 8. Vid val av medlemmar bör eftersträvas att olika kategorier husdjursintresserade, såsom forskare, konsulenter, lärare, administratörer, praktiker m. f l. blir ungefär lika stark representerade i medlemskåren. För varje land bör antalet aktiva medlemmar uppgå til högst 40 såvida generalförsamlingen inte beslutar annorlunda.Förutvarande aktiv medlem, som pensionerats från sin tjänst eller uppnått däremot svarande ålder, kan överföras till att bli senioraktiv medlem.Medlem som inte bevistat något av tre på varandra följande ordinarie NØK-möten skall anses ha avstått från medlemskap. Det samma gäller medlem som inte erlagt fastställd årsavgift.
 9. Varje medlem äger rätt att fritt få sig tillsänd ledande husdjurstidskrift i övriga nordiska lander. Detta tidskriftsutbyte finansieras med hjälp av årsavgifterna till NØK. För tidskriftsutbytet ansvarar de nationella NØK-avdelningarnas styrelser.
 10. NØKs styrelse består av 5-7 ledamöter med suppleanter och utses av generalförsamlingen for tidsrummet mellan två möten. Av ledamöterna skall minst en utses från vart och ett av de nordiska länderna.Styrelsens uppgift är att planera och förbereda NØKs möten och att i övrigt verka för NØKs ändamål.
 11. NØKs fortlöpande uppgifter sköts av en generalsekreterare som utses av generalförsamlingen.
 12. Förtjänt NØK-medlem kan utses til hedersledamot i NØK. Förslag jämte motivering skall av nationell avdelnings styrelse inges till generalsekreteraren senast tre månader före generalförsamlingen. Förslaget skall behandlas av styrelsen.Generalförsamlingen beslutar om utseende av hedersledamot på förslag av styrelsen.
 13. Person som gjort förtjänstfulla insatser i nordisk husdjursavel kan tilldelas Wriedt-plaketten, som NØK instiftat till minne av banbrytaren inom ekonomisk husdjursavel i Norden, den norske ärftlighetsforskaren statskonsulenten Christian Wriedt. Förslag jämte motivering skall av nationell avdelnings styrelse inges till generalsekreteraren senast tre månader före generalförsamlingen. Förslaget skall behandlas av styrelsen. Generalförsamlingen beslutar om utdelande av Wriedt-plakett på förslag av styrelsen.